SRA-Caribbean & Partners

Financieel Forensisch Onderzoek

Elke organisatie kan geconfronteerd worden met interne of externe fraude. Fraude is er in vele soorten en maten en kan ernstige gevolgen hebben: wantrouwen en onrust op de werkvloer, financiële verliezen, imagoschade en gevolgen voor de medewerkers. Het is belangrijk om snel en adequaat te laten onderzoeken wat er is gebeurd en welke maatregelen gepast zijn. SRA-Caribbean & Partners onderzoekt de feiten op deskundige, objectieve en onafhankelijke wijze.

Een feitenonderzoek bevat op hoofdlijnen de volgende stappen:

Vooronderzoek

Is een onderzoek gerechtvaardigd? Zijn er voldoende aanknopingspunten voor onderzoek? Is er voldoende beschikbare informatie?

Overeenkomst

Worden deze vragen met ja beantwoord, dan wordt een overeenkomst van opdracht opgesteld. Deze bevat in elk geval:

 •  de aanleiding en het doel van het onderzoek;
 • een heldere afbakening van het onderzoek;
 • de onderzoeksvraag of -vragen;
 • de onderzoeksmethode(n);
 • de benodigde onderzoekscapaciteit en -expertise;
 • de geschatte duur en kosten van het onderzoek.
Feitenonderzoek

Bij overeenstemming begint het onderzoek.

 • Alle gegevens die voor het onderzoek van belang kunnen zijn worden veiliggesteld.
 • De betrokkene(n) naar wie een onderzoek wordt ingesteld, wordt/worden geïnformeerd.
 • In samenspraak met (de juridisch adviseur van) de opdrachtgever worden maatregelen overwogen. Tot ordemaatregelen behoren overplaatsing, non-actiefstelling en schorsing. Ook fysieke maatregelen op de werkplek zijn een optie, zoals beperking van toegang tot de telefoon, e-mail, bestanden en ruimtes en inname van laptop en dienstwagen.
 • Eventuele aangifte of melding bij een toezichthoudende autoriteit.
 • Afhankelijk van de aard en ernst van de feiten worden onderzoeksmethoden ingezet: deskresearch, digitaal onderzoek, data-analyse, interviews, observatie.
 • Hoor en wederhoor: belastende informatie wordt voor afronding van het onderzoek voorgelegd aan betrokkene(n).
Schriftelijk verslag

Het onderzoek wordt afgesloten met een schriftelijk verslag. Dit verslag kan worden gebruikt in een arbeidsrechtelijke of civielrechtelijke procedure, of als onderdeel van de aangifte bij een opsporingsinstantie.