SRA-Caribbean & Partners

Rechtsregels en Compliance

De wetgeving voor preventie en bestrijding van financieel-economische criminaliteit is complex. Sinds de staatkundige verandering in 2010 is de wetgeving in het Caribisch deel van het Koninkrijk op verschillende gebieden geactualiseerd en uitgebreid. Denk maar aan de landsverordeningen voor concurrentie, financiën van politieke partijen en bescherming van persoonsgegevens.

U wilt weten aan welke regels uw organisatie moet voldoen en wat dat betekent voor de bedrijfsvoering. SRA-Caribbean & Partners maakt deze wet- en regelgeving toegankelijk voor medewerkers die er mee moeten werken, via:

  •  presentaties en trainingen;
  • de samenstelling van compliance-handboeken;
  • ondersteuning van de compliance-functie in organisaties.
Concurrentie
In Curaçao is in 2017 de Landsverordening inzake concurrentie ingevoerd. Sindsdien is er een kartelverbod; organisaties mogen geen concurrentiebeperkende afspraken maken en misbruik maken van een economische machtspositie. Ook is er een meldingsplicht voor bedrijven die willen fuseren. In een presentatie of training leert u de regels kennen.
Donaties en sponsoring

In Curaçao en Sint Maarten is in 2010 de Landsverordening financiën politieke partijen in werking getreden. Deze wet schrijft voor welk bedrag een onderneming jaarlijks maximaal aan een politieke partij en haar kandidaten mag doneren en onder welke voorwaarden. Voorkom narigheid door de wet te kennen.

Ongebruikelijke transacties

Steeds meer sectoren vallen onder de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID) en de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT). Deze verordeningen moeten witwassen en terrorismefinanciering voorkomen. Voor steeds meer sectoren is het verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden. Voorkom onduidelijkheid hierover binnen uw organisatie. SRA-Caribbean & Partners kan u hierin adviseren en ondersteunen.

Inval en bedrijfsbezoek

Uw onderneming kan onverwachts te maken krijgen met een inval/onderzoek van bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de Politie, de Financial Intelligence Unit (FIU), de Centrale Bank (CBCS), het Team Inlichtingen & Opsporing (TIO) of de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC). SRA-Caribbean & Partners zorgt ervoor dat u uw rechten en plichten kent!

Gunsten en geschenken

We leven in een cultuur van ‘ons kent ons’ en ‘voor wat hoort wat’ – in formeler taalgebruik aangeduid met ‘netwerken’, ’vriendendiensten’ en ‘lobbyen’. Voorkom dat u zich begeeft op het terrein van omkoping en begunstiging zoals bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en het Burgerlijk Wetboek. Informeer vooraf bij SRA-Caribbean & Partners.

Privacy

In Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland is de zogenaamde privacywet ingevoerd. Deze wet is erop gericht de gegevens van personen zorgvuldig te gebruiken, te bewaren en te verwerken. Dit heeft consequenties voor de administratie van personeel, ingehuurde krachten en cliënten van een onderneming. Zorg dat u bekend bent met wat mag en niet mag. SRA-Caribbean & Partners kan u hierin adviseren.

Integriteit

Financiële dienstverleners die onder toezicht staan van de Centrale Bank moeten voldoen aan vereisten voor een integere bedrijfsvoering. Dit betekent dat zij maatregelen moeten treffen om belangenverstrengeling te voorkomen. Ook moeten zij speciale aandacht besteden aan integriteitsgevoelige functies. Daarnaast dienen zij een klokkenluidersregeling te hebben en een procedure voor de aanpak van incidenten. Het is belangrijk dat u aan de vereisten voldoet.