SRA-Caribbean & Partners

Integriteitsbevordering

Een organisatie functioneert alleen goed als de medewerkers zich op integere wijze inzetten voor hun werk. Steeds meer organisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk besteden daarom aandacht aan beleid voor omgangsvormen en integriteit. Goed beleid bestaat uit een breed palet aan maatregelen die elkaar over en weer versterken.

Integriteitsaudit

Om de uitgangspositie van een organisatie te bepalen, worden de zwakke plekken voor integriteitsschendingen blootgelegd en de toepasselijke wet- en regelgeving in kaart gebracht. Een audit moet leiden tot (de formulering van) een strategie om een integere organisatie te bereiken.

(Pre-)employment screening

Een (pre-)employment screening is erop gericht de integriteit en betrouwbaarheid van een kandidaat te achterhalen. SRA-Caribbean & Partners onderzoekt voor u de juistheid en volledigheid van de door de sollicitant aangeleverde gegevens, verifieert diens financiële en/of strafrechtelijke antecedenten en gaat na of er sprake is van conflicterende nevenwerkzaamheden en (financiële) belangen.

Ontwikkeling gedragscode

Om een integere organisatie te bereiken, is het van belang dat medewerkers in hun werkomgeving houvast hebben aan duidelijke normen en regels. Zij moeten er ook op worden aangesproken als zij daarvan afwijken. In samenspraak met de organisatie stelt SRA-Caribbean & Partners een gedragscode op die helderheid geeft over gewenst en ongewenst gedrag.

Ontwikkeling meldprocedure

De weg die bewandeld kan worden om een (vermoedelijke) misstand te melden, is vastgelegd in een meldprocedure. Hierin staat ook hoe de rechten van de melder worden beschermd en op welke wijze de vertrouwelijkheid van een melding verzekerd is.

Externe Vertrouwenspersoon Integriteit

Een organisatie zonder eigen vertrouwenspersoon kan SRA-Caribbean & Partners benaderen voor het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon. Dit is ook mogelijk als sprake is van misstanden die zo gevoelig liggen dat een organisatie de interne vertrouwenspersoon daar niet mee wil belasten.

Mediation

Niet alle (vermeende) integriteitsschendingen behoeven een formele of juridische aanpak of afhandeling. Soms biedt mediation uitkomst. Hierbij begeleidt een neutrale bemiddelaar de communicatie tussen partijen om tot een wederzijds acceptabele oplossing van een conflict te komen. SRA-Caribbean & Partners werkt met gecertificeerde mediators.

Training integriteit op de werkvloer

Het integriteitsbewustzijn van medewerkers wordt aangescherpt door praktische casussen te presenteren die aansluiten bij alledaagse situaties op de werkvloer. Uw medewerkers leren hoe zij integriteitsrisico’s kunnen herkennen en hoe zij hiermee kunnen omgaan. Door optimale interactie en participatie tijdens de training kan het geleerde direct in de praktijk worden toegepast.

Training Integer leiderschap

Integer leiderschap is een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van een integere organisatie. Wat dit in de praktijk voor leidinggevenden betekent staat centraal in deze training. Leidinggevenden leren hoe zij integer gedrag op de werkvloer kunnen stimuleren en hoe zij kunnen handelen indien wordt afgeweken van de geldende (gedrags)regels.

Leergang Vertrouwenspersoon Integriteit

Om een integere organisatie te bereiken, is het belangrijk dat uw organisatie beschikt over een ‘vertrouwenspersoon integriteit’. Bij deze collega kunnen medewerkers terecht met vragen over integriteitskwesties. De vertrouwenspersoon fungeert als meldpunt, maakt misstanden bespreekbaar, draagt bij aan oplossingen en adviseert de leiding van de organisatie. Een gedegen opleiding is noodzakelijk voor deze functie.

Training Onderzoek misstanden

Een onderzoekscommissie misstanden (ook wel integriteits- of klachtencommissie genoemd) doet doorgaans onderzoek naar (vermeende) integriteitsschendingen. Onze gecertificeerde (fraude)onderzoekers leren de leden van een onderzoekscommissie hoe zij op een verantwoorde wijze onderzoeksmethoden en -technieken kunnen toepassen. Er is ook aandacht voor de schriftelijke vastlegging van onderzoeksresultaten.

Expertise sessies integriteit

Het doel van de maandelijkse expertise sessies is het op peil houden en verdiepen van de kennis- en vaardigheden van actieve vertrouwenspersonen en integriteitsmedewerkers. Middels intervisie wordt geleerd van elkaars werkvraagstukken en mogelijke oplossingen.